Toàn bộ Giáo Hội Công Giáo ở Trung Quốc, dù quốc doanh, hay hầm trú, sẽ phải “Hán Hóa” (Sinicization”). Nói khác đi Kitô giáo phải đồng hóa với văn hóa Trung Hoa và trên hết Kitô Giáo phải tuân phục Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Chính sách mới của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước muốn kiểm soát mọi Giám Mục, Linh Mục, giáo dân về cách suy nghĩ của họ, về lịch sử Giáo Hội Trung Hoa, về cách diễn giải thần học, học thuyết xã hội, nghệ thuật, kiến trúc, phụng vụ. Tóm lại, Đảng Công Sản Trung Quốc muốn thống trị toàn bộ tư duy và lương tâm người Công Giáo Trung Quốc.

Theo chỉ thị mới, vào cuối tháng 8 này, tất cả các giáo phận phải đệ trình Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước và Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc một kế hoạch 5 năm (2018-2022) theo đó, các giáo phận phải đề ra kế hoạch thực thi chính sách “Hán Hóa” Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc. Để giúp các giáo phận, Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước đưa ra một dự thảo mẫu để các giáo phận theo đó thi hành, đạt được mục tiêu Hán Hóa Giáo Hội Trung Quốc.

Bản dự thảo gồm 15 trang trong đó từ ngữ tên Chúa Kitô được nhắc 1 lần, từ ngữ Phúc Âm được 4 lần, từ ngữ Đảng Cộng Sản được 5 lần, nhưng tên của Hiệp Hội Công Giáo Yêu Nước được nhắc đến 15 lần.

Chủ thuyết “Hán Hoá” do Chủ Tịch Tập Cận Bình đề xướng đã được đưa ra vào tháng 5 năm 2015. Ông ban hành sắc lệnh quy định các tôn giáo phải Hán Hóa nếu muốn ở lại Trung Quốc (religions must "sinicize" if they want to stay in China).

Chính sách Hán Hóa buộc các tôn giáo hoạt động tại Trung Quốc phải độc lập với cơ sở hay chính quyền ở ngoại quốc, như Công Giáo phải biệt lập với Vatican, phải tuân phục các chính sách của Đảng Công Sản Trung Quốc, chấp nhận chủ nghiã xã hội theo đặc tình Trung Quốc, hội nhập nền thần học và giáo lý Công Giáo theo văn hóa Trung Hoa. Thánh nhạc, hội hoạ, kiến trúc cũng phải theo văn hoá Trung Quốc.

Tóm lại, Hán Hóa đối với tôn giáo là tôn giáo phải là của Trung Quốc, phải tuân phục đường lối chính sách của đảng cộng sản Trung Quốc.

Nguyễn Long Thao