MẸ SẦU BI
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Mẹ Sầu Bi, ôi Mẹ của tình thương!
Xin giúp con biết nhìn lên Thánh Giá
Nơi yêu thương hoá thành ơn cứu độ
Tình Chúa Trời tưới gội đất nhân sinh.
(Trích thơ của Hương Kinh Trà Lũ)