CẦU NGUYỆN THÁNG TƯ
Ảnh của Lê Trị
(Hình chụp tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang)

Màn đêm tối lửa thiêng bừng sáng
Nguyện cầu Dân, Nước được bình an
Giấc mơ nhỏ bé nhưng chưa đạt
Bốn thập niên rồi vẫn trái ngang !!!
(Lê Trị)