TRÊN ĐƯỜNG EMMAU
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Trên đường Emmau
Hai người lữ khách bước đi bên nhau
Mộng vàng tan mây
Nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài!
(Trên Đường Emmau LM Thành Tâm)