ĐIÊU KHẮC CỦA TRỜI
Ảnh của Richard Drysdale
Núi non điêu khắc của Trời
Mưa gọt gió đẽo tuyệt vời thiên nhiên.
(nđc)