ĐIÊU KHẮC CỦA TRỜI
Ảnh của Tấn Đạt
Thiên nhiên là
tác phẩm nghệ thuật của Thiên Chúa.

Nature is the art of God.
(Dante Alighishcri)