THẬP GIÁ TRONG TRỜI MÂY
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Thập giá ê chề nhục nhã thay!
Đau thương, tủi hổ với chua cay
Giêsu tuân phục theo Thiên Ý
Nhân thế thoát ly khỏi đọa đày
Thập giá trở nên Ơn Cứu Độ
Khổ đau chợt hóa Suối Thiên Thai
Suy tôn Thánh giá, con cung kính
Cảm tạ Hồng ân mãi đắm say.
(Trích thơ của Trầm Thiên Thu)