BÍ NGÔ THÁNG MƯỜI
Ảnh của Thérésa Nguyễn
Tháng mười thấy trái bí ngô
Nhớ về quê ngoại với nồi chè ngon.
(tn)