ĐƯỜNG QUÊ XÓM VẮNG
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Xa nơi tấp nập thị thành
Về nơi xóm vắng nhẹ nhàng thân tâm.
(bt)