KHÓI NHANG THÁNG TƯ
Ảnh của Đặng Đức Cương
Tháng tư thắp nén nhang này
Nhớ về quê cũ những ngày thương đau
(bt)