TUYẾT TRẮNG THU VÀNG QUÀNG VAI
Ảnh của Mỹ Lê
Tuyết Đông đậu nhánh Thu vàng
Thiên nhiên phẩy cọ nhẹ nhàng vẽ tranh.
(nđc).