TẢN BỘ ĐẦU NGÀY
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Cảm tạ ơn lành sáng hôm nay
Khi còn nguyên vẹn cả đôi tay
Đôi chân còn đứng và còn bước
Di chuyển gần xa xuốt trong ngày
(Trích thơ của Trầm Hương Thơ)