56. Chúng ta cảm tạ ân điển được cứu chuộc vượt qua ân điển tạo dựng.

(Thánh Ambrosius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

----------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info