BAY TRÊN BIỂN CHIỀU / FLYING
Ảnh của Robert Helfman
Con chim có cánh để bay
Con người không cánh Trời ban có tài
Có tài chế biến rất hay.
(nđc)