ÁNH TÀ DƯƠNG/SUNSET ON THE SEA
Ảnh của Robert Helfman
Bình minh cho đến chiều tà
Vinh danh Thiên Chúa một ngày đã qua
(nđc phóng ngữ)
From the rising of the sun
to the going down of the same
The Lord’s name is to be praised
(Palm 113:3)