NỤ CƯỜI CỦA MẸ
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Dù cho vất vả trăm bề
Có con có mẹ chẳng nề gian lao.
(bt)