Powerpoint Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay Năm A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb3/16/2017
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

http://vietcatholic.org/media/ThirdSundayLent2017.pptx

See Also

3/10/2017
Powerpoint Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay Năm A
Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
2/28/2017
Powerpoint Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Chay Năm A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
2/28/2017
Powerpoint Thứ Tư Lễ Tro 2017
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
2/22/2017
Powerpoint Chúa Nhật Thứ 8 Quanh Năm Năm A - 8th Ordinary Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
2/15/2017
Powerpoint Chúa Nhật Thứ 7 Quanh Năm Năm A - 7th Ordinary Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
2/10/2017
Powerpoint Chúa Nhật Thứ 6 Quanh Năm Năm A - 6th Ordinary Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
1/31/2017
Powerpoint Chúa Nhật 5 Quanh Năm Năm A - 5th Ordinary Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
1/24/2017
Powerpoint Chúa Nhật 4 Quanh Năm Năm A - 4th Ordinary Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
1/10/2017
Powerpoint Chúa Nhật thứ 2 Quanh Năm Năm A - 2nd Ordinary Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
1/3/2017
Powerpoint Lễ Chúa Hiển Linh - Epiphany Sunday
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
12/28/2016
Powerpoint Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Mary, Mother of God
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
12/20/2016
Powerpoint Lễ Ngày Giáng Sinh Năm A - Christmas'Day Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
12/20/2016
Powerpoint Lễ Đêm Giáng Sinh Năm A - Christmas'Eve Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
12/16/2016
Powerpoint Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A - 4th Advent Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
12/8/2016
Powerpoint Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Vọng Năm A – 3rd Advent Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
11/29/2016
Powerpoint Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng Năm A - 2nd Advent Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
11/23/2016
Powerpoint Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng Năm A - 1st Advent Sunday Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
11/16/2016
Powerpoint Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Năm A - Christ The King Year A
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
11/9/2016
Powerpoint Chúa Nhật 33 Quanh Năm Năm C - 33rd Ordinary Sunday Year C
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
11/3/2016
Powerpoint Chúa Nhật 32 Quanh Năm Năm C - 32nd Ordinary Sunday Year C
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb