Một cuộc thăm dò mới đây do cơ quan nghiên cứu Pew Research thực hiện, thì cảm tình người Mỹ dành cho Đức Thánh Cha Phanxicô ở mức độ cao.

Theo cuộc thăm dò nói trên, 70% người được hỏi đã đánh giá thuận lợi cho Đức Giáo Hoàng, trong khi 19% cho là không thuận lợi

So với kết quả cuộc khảo sát năm 2013, tức năm được bầu làm Giáo Hoàng, chỉ có 57 % phê điểm thuận lợi cho ĐGH.

Năm nay, nếu cuộc thăm dò chỉ hỏi người Công Giáo thì 87% số người được hỏi đánh giá thuận lợi cho Đức Giáo Hoàng.