NHỮNG CON DIỀU SẶC SỠ
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Thấy diều thành phố muôn mầu
Thương về quê cũ diều nâu đầu làng.
(bt)