THUNG LŨNG TỐI
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Dù bước đi trong thung lũng tối,
Con không lo mắc nạn,
bởi có Chúa ở cùng con.
(Thánh Vịnh 23:4)