LỬA PHỤC SINH THÁNG 4
Ảnh của Lê Trị
(Hình chụp tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang)

Lửa Phục Sinh lung linh chiếu sáng
Khói hương trầm vươn tới cờ vàng
Đoàn dân Chúa miên man cầu khấn
Mong nước nhà thịnh vượng dân an.
(Lê Trị)