RUỘNG MUỐI
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn
Tôi thân hạt muối, nhúm men
Vùi trong thầm lặng để đem Tin Mừng
Có cười, có khóc rưng rưng !
(Trầm Tĩnh Nguyện)