Phụng Vụ - Mục Vụ
09/06/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
07/06/2018 Lm Đan Vinh
07/06/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
07/06/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
07/06/2018 Lm Jude Siciliano OP
07/06/2018 Lm Vũđình Tường
07/06/2018 VietCatholic Network
06/06/2018 Lm Francis Lý văn Ca
06/06/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/06/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/06/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/06/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
05/06/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/06/2018 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
04/06/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
02/06/2018 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
02/06/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/06/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/06/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/06/2018 VietCatholic Network
31/05/2018 Lm Vũdình Tường
31/05/2018 Lm Đan Vinh
31/05/2018 Lm Đan Vinh
31/05/2018 Lm. Jude Siciliano, OP
30/05/2018 Lm Francis Lý văn Ca
30/05/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
29/05/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
29/05/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
29/05/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
26/05/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
26/05/2018 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
26/05/2018 VietCatholic Network
25/05/2018 Lm Đan Vinh
24/05/2018 Lm Jude Siciliano, OP
24/05/2018 Lm Vũdình Tường
23/05/2018 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
23/05/2018 Lm Francis Lý văn Ca
23/05/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
23/05/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
22/05/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
22/05/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
22/05/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
21/05/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/05/2018 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
19/05/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
19/05/2018 VietCatholic Network
18/05/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
18/05/2018 Lm. Anthony Trung Thành
18/05/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
18/05/2018 Lm Đan Vinh
17/05/2018 Lm. Jude Siciliano, OP
17/05/2018 Lm Vũdình Tường
16/05/2018 Lm Francis Lý văn Ca
16/05/2018 Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
16/05/2018 Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
16/05/2018 Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
16/05/2018 Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
16/05/2018 Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
15/05/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
15/05/2018 Lm. Anton Nguyễn Ngọc Sơn
15/05/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
15/05/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/05/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/05/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
14/05/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
12/05/2018 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
12/05/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/05/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/05/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/05/2018 VietCatholic Network
11/05/2018 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
10/05/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/05/2018 Lm Đan Vinh
10/05/2018 Lm Vũdình Tường
09/05/2018 Lm. Jude Siciliano, OP
09/05/2018 Lm. Jude Siciliano, OP
09/05/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/05/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/05/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
08/05/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
08/05/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
08/05/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hữu An
08/05/2018 Lm Francis Lý văn Ca
07/05/2018 Lm. Anthony Trung Thành
07/05/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
07/05/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
05/05/2018 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
05/05/2018 VietCatholic Network
05/05/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/05/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/05/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/05/2018 Lm Vũdình Tường
03/05/2018 Lm Đan Vinh
03/05/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
03/05/2018 Lm. Anthony Trung Thành
03/05/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
03/05/2018 Lm Jude Siciliano OP
02/05/2018 Lm Francis Lý văn Ca
02/05/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/05/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
01/05/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
01/05/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/05/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/04/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
29/04/2018 Lm Giuse Trương Đình Hiền
28/04/2018 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
28/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/04/2018 VietCatholic Network
27/04/2018 Lm Đan Vinh
27/04/2018 Lm Vũdình Tường
26/04/2018 Lm Francis Lý văn Ca
26/04/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
26/04/2018 Lm. Anthony Trung Thành
26/04/2018 Lm Jude Siciliano OP
26/04/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
25/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/04/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
24/04/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
24/04/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
24/04/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
23/04/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
21/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/04/2018 VietCatholic Network
21/04/2018 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
20/04/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
19/04/2018 Lm Đan Vinh
19/04/2018 Lm. Anthony Trung Thành
19/04/2018 Lm Vũdình Tường
18/04/2018 Lm Francis Lý văn Ca
18/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/04/2018 Lm Jude Siciliano OP
17/04/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
17/04/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
17/04/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
17/04/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
17/04/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
16/04/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
15/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/04/2018 VietCatholic Network
14/04/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
13/04/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
13/04/2018 Lm. Anthony Trung Thành
12/04/2018 Lm Đan Vinh
12/04/2018 Lm Francis Lý văn Ca
12/04/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
12/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/04/2018 Lm Vũdình Tường
11/04/2018 Lm. Jude Siciliano OP
10/04/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
10/04/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
10/04/2018 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
09/04/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
09/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/04/2018 Giuse Thẩm Nguyễn
08/04/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
08/04/2018 VietCatholic Network
07/04/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
07/04/2018 VietCatholic Network
06/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/04/2018 Lm Đan Vinh
06/04/2018 Lm GB Nguyễn Minh Hùng
05/04/2018 Lm. Anthony Trung Thành
05/04/2018 Lm Jude Siciliano OP
05/04/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
05/04/2018 Lm GB Nguyễn Minh Hùng
05/04/2018 Lm Vũdình Tường
04/04/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
03/04/2018 Lm Francis Lý văn Ca
03/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/04/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/04/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
03/04/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
31/03/2018 VietCatholic Network
31/03/2018 VietCatholic Network
30/03/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
30/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
30/03/2018 Lm Đan Vinh
30/03/2018 Lm Đan Vinh
29/03/2018 Lm. Anthony Trung Thành
29/03/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
29/03/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
29/03/2018 VietCatholic Network
28/03/2018 Lm Francis Lý văn Ca
28/03/2018 Lm Francis Lý văn Ca
28/03/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
28/03/2018 Lm Francis Lý văn Ca
28/03/2018 Lm Vũdình Tường
28/03/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
28/03/2018 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
28/03/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
28/03/2018 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
28/03/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
28/03/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
28/03/2018 VietCatholic Network
28/03/2018 Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
28/03/2018 Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
28/03/2018 Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
28/03/2018 J.B. Đặng Minh An dịch
28/03/2018 Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
27/03/2018 VietCatholic
27/03/2018 VietCatholic
27/03/2018 VietCatholic
27/03/2018 VietCatholic
27/03/2018 VietCatholic
27/03/2018 VietCatholic
27/03/2018 VietCatholic
27/03/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
27/03/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
27/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/03/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
26/03/2018 Lm Jude Siciliano OP
26/03/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
25/03/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
25/03/2018 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
24/03/2018 VietCatholic
24/03/2018 VietCatholic
24/03/2018 VietCatholic
24/03/2018 VietCatholic
24/03/2018 VietCatholic
24/03/2018 Lm Giuse Trương Đình Hiền
24/03/2018 Lm. An-rê Đỗ Xuân Quế, O.P.
24/03/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
24/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/03/2018 VietCatholic Network
23/03/2018 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
23/03/2018 Lm Jude Siciliano OP
23/03/2018 Lm Vũdình Tường
22/03/2018 Lm Đan Vinh
22/03/2018 Lm Francis Lý văn Ca
22/03/2018 Lm Jude Siciliano OP
21/03/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
21/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/03/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
19/03/2018 Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
18/03/2018 Lm. Giuse Trương Đình Hiền
18/03/2018 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
18/03/2018 VietCatholic Network
17/03/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
17/03/2018 VietCatholic
17/03/2018 VietCatholic
17/03/2018 VietCatholic
17/03/2018 VietCatholic
17/03/2018 Lm. Anthony Trung Thành
17/03/2018 Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
17/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/03/2018 VietCatholic Network
16/03/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
16/03/2018 Lm Vũdình Tường
16/03/2018 Lm Đan Vinh
15/03/2018 Lm Jude Siciliano OP
15/03/2018 Lm. Anthony Trung Thành
14/03/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
14/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/03/2018 Lm Francis Lý văn Ca
13/03/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
13/03/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
12/03/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
11/03/2018 Lm Giuse Nguyễn Hữu An
10/03/2018 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
10/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/03/2018 Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/03/2018 VietCatholic Network
09/03/2018 LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
09/03/2018 Lm Đan Vinh
08/03/2018 Lm Francis Lý văn Ca
08/03/2018 Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
08/03/2018 Lm. Anthony Trung Thành
08/03/2018 Lm Jude Siciliano OP
08/03/2018 Lm Vũdình Tường
07/03/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
07/03/2018 Lm.Giuse Nguyễn Hữu An
06/03/2018 Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
06/03/2018 Lm. Giuse Trần Việt Hùng
05/03/2018 Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
05/03/2018 VietCatholic
05/03/2018 VietCatholic
05/03/2018 VietCatholic