Dưới đây là links Video về các bài nói chuyện của tác giả Phạm Xuân Khôi tại Giáo Xứ Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam, Houston, TX vào các ngày 8 và 9 tháng 6, 2018

Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 1/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 2/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 3/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 4/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 5/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 6/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 7/8: Xem Video
Ơn Gọi và Sứ Vụ Giáo Dân - Phần 8/8: Xem Video