CUNG THÁNH / ALTAR
Ảnh của Robert Helfman
Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng,
Hãy đến với Ta, thì sẽ được nghỉ ngơi..
(Mt 11:28)

“Come to me,
all you who are weary and burdened,
and I will give you rest.
(Mt 11:28)