ĐÁ MÒN
Ảnh của Richard Drysdale
Cứng như đá núi giữa trời
Gió mưa gọt đẽo đá rồi mòn thôi
Cương, nhu, thắng, bại tùy thời.
(nđc)