BAN MAI DỊU DÀNG
Ảnh của Đặng Đức Cương
Một ngày khởi mới bình an
Tâm yên lòng thấy lâng lâng nhẹ nhàng.
(bt)