MÙA VỌNG
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)
Trời cao hãy đổ sương mai!
Mây cao gửi xuống trần gian bạc vàng!
(NTT)