NẮNG BÊN RỪNG THU
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Nắng thu hỏi sao tình vương lối nhỏ
Nắng thu cười reo tạ Chúa thiên nhiên
Nắng thu khóc sương đêm còn rớt lại
Nắng thu cầu Ơn Cứu Rỗi nhân duyên.
(Trích thơ của Dã Tràng Cát)