TRÁI TIM DỊU HIỀN
Ảnh của Đặng Đức Cương
Một trái tim bé nhỏ
Trong trái tim dịu hiền
Đôi tim nồng sáng tỏa
Cõi thiên đàng vô biên…
(Trích thơ của Cao Gia An S J)